Regulamin

1. Postanowienia ogólne

a. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady, warunki i zakres korzystania z usług realizowanych przez systemy informatyczne i aplikacje mobilne i stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

b. Właścicielem i operatorem, a także usługodawcą świadczonych za ich pośrednictwem usług, jest firma Natalia Bruzi-Frańczak, z siedzibą w Gdynia przy ulicy Tatrzańskiej 5/5, 81-328 Gdynia, NIP: 9581565730, REGON: 221566360 (dalej: „Usługodawca”).

2. Definicje

Usługobiorca - osoba fizyczna korzystająca z Platformy

Użytkownik - osoba fizyczna zaproszona do korzystania z Aplikacji przez Usługobiorcę.

Platforma - aplikacja internetowa dla Usługobiorców, która wspiera w działalności z zakresu porad dietetycznych i stylu życia. Dostępna pod adresem be.holos.care

Aplikacja - aplikacja mobilna dla Użytkowników, konfigurowalna przez Usługobiorcę

Usługi - Platforma i Aplikacja

3. Zasady korzystania z Aplikacji

a. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów, z których Aplikacja została pobrana, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.

b. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:
- korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania;
- korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Usługodawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich i wszelkich innych przysługującym im praw;
- korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.

c. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.

d. Użytkownicy przed przystąpieniem do stosowania diety, powinni odbyć konsultację z lekarzem właściwej specjalizacji celem ustalenia wszelkich zaleceń lub przeciwwskazań o charakterze chorobowym lub medycznym, które mogłyby stać na przeszkodzie stosowaniu wybranego sposobu żywienia, w szczególności Użytkownik powinien upewnić się czy nie posiada alergii pokarmowych, które wykluczają zastosowanie w diecie określonych produktów; O wszelkich przeciwwskazaniach Użytkownik powinien powiadomić Usługobiorcę.

e. >Usługi świadczone przez Usługodawcę i Usługobiorcę nie zastępują konsultacji z lekarzem i właściwych badań diagnostycznych oraz nie mogą być traktowane jako podstawa do stosowania jakichkolwiek produktów leczniczych czy metod terapii i leczenia.

f. Wprowadzenie zmian w diecie zgodnie z poradami udzielanymi za pośrednictwem Aplikacji może przyczynić się do polepszenia stanu zdrowia Użytkowników, nie może jednak być traktowane jako alternatywa wobec porad lekarskich.

g. Usługodawca i Usługobiorca zachęca Użytkowników do prowadzenia zdrowego trybu życia, w tym regularnego podejmowania aktywności fizycznej. Przed rozpoczęciem aktywności fizycznej zaleca się kontakt z lekarzem w celu ustalenia czy nie zachodzą przeciwwskazania zdrowotne.

h. Korzystanie z Aplikacji oznacza akceptację Regulaminu

4. Zasady korzystania z Platformy

a. Platforma to aplikacja internetowa, gdzie Usługobiorcy mogą:
- zarządzać Użytkownikami, a także udzielać porad dietetycznych i związanych ze zdrowym stylem życia.
- gromadzić dane związane z prowadzoną przez siebie działalnością z zakresu dietetyki
- zarządzać konfiguracją “Aplikacji”
- korzystać z działu “Edukacja” w celu poszerzenia wiedzy

b. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Platformy jest rejestracja Usługobiorcy w aplikacji internetowej i zaakceptowanie postanowień Regulaminu

c. Usługobiorca obowiązany jest podać w procesie rejestracji dane zgodne z prawdą, dokładne i aktualne.

d. Zabrania się korzystania z Platformy w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.

e. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie treści Platformy bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. Z wyłączeniem działu “Edukacja”

f. Usługobiorca nie jest uprawniony do udostępniania osobom trzecim Usług w całości lub w części ani opracowywania podobnych Usług do świadczonych przez Usługodawcę jako wzoru lub innych czynności naruszających prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej.

g. Usługobiorca zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mających na celu utrudnienie, destabilizację działalności Platformy lub utrudnienie korzystania z Platformy innym Usługobiorcom.

h. W przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa powyżej, Usługobiorca może zostać pozbawiony dostępu do Platformy do czasu wyjaśnienia przypadku, a w szczególnie rażących przypadkach – bezpowrotnego usunięcia konta, w razie bezskutecznego uprzedniego wezwania Usługobiorcy do zaprzestania naruszeń.

i. Usunięcie konta w Platformie stanowi wypowiedzenie Usługobiorcy Umowy o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym. O fakcie zablokowania konta, dostępu do części Usług lub usunięcia konta Usługobiorca zostaje powiadomiony na aktualny adres e-mail.

5. Jakość świadczonych Usług

a. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych Usług.

b. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż ze względu na konfigurację techniczną sprzętu, za pomocą którego Usługobiorca lub Użytkownik korzysta Usług pewne funkcjonalności mogą być niedostępne.

c. Usługi oznaczone jako “beta” nie mają gwarancji dostępności.

d. Usługodawca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody i straty spowodowane działaniem lub brakiem działania Usług, chyba że wynikają one z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.

e. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Usług w celu uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Usług, bez konieczności informowania Użytkowników i Usługobiorców.

f. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeniesienia wszelkich praw do Usług, do jego całkowitej likwidacji lub zaprzestania świadczenia Usług częściowo lub w całości bez powiadomienia Usługobiorcy i Użytkowników.

6. Reklamacje

a. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Usług należy przesyłać drogą elektroniczną na adres hello@holos.care z adresu e-mail, który został użyty do rejestracji.

b. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko i adres e-mail Użytkownika (podane przy rejestracji), model urządzenia, aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

c. W terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji Usługodawca rozpatrzy reklamację oraz poinformuje, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się przed rozpatrzeniem reklamacji z prośbą o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

7. Postanowienia końcowe

a. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

b. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. O zmianach Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani przy uruchomieniu Usług za pomocą powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu wskazanego w powiadomieniu o zmianie Regulaminu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem dalszego korzystania przez niego z Usług.

c. Użytkownik może nie wyrazić zgody na zmianę Regulaminu poprzez wypowiedzenie umowy za pośrednictwem Aplikacji.

d. Usługobiorca może nie wyrazić zgody na zmianę Regulaminu poprzez wypowiedzenie umowy za pośrednictwem Platformy.

e. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Powrót do holos.care